Pure Disc Golf dot Com's Videos (www.DiscGolfersR.Us) - www.DiscGolfersR.Us 2015-08-28T02:27:37Z http://discgolfer.ning.com/video/video/listForContributor?screenName=15q6c58mk4nk9&rss=yes&xn_auth=no Training for Big D 2008 at UofO tag:discgolfer.ning.com,2009-02-15:1809917:Video:1627048 2009-02-15T03:39:02.097Z Pure Disc Golf dot Com http://discgolfer.ning.com/profile/andrewrich <a href="http://discgolfer.ning.com/video/training-for-big-d-2008-at"><br /> <img src="http://api.ning.com/files/3pMv1rBkwFAoxE7bWqIAXeRqPwomdkZxjLXE7doGA7ppsc4YBFes34a*cYmTTw71CJ1NI8SZdS0Nz*Lx87xIdBIzm7H7hJ1F/tmp75001.png?width=240&amp;height=159" width="240" height="159" alt="Thumbnail" /><br /> </a> <a href="http://discgolfer.ning.com/video/training-for-big-d-2008-at"><br /> <img src="http://api.ning.com/files/3pMv1rBkwFAoxE7bWqIAXeRqPwomdkZxjLXE7doGA7ppsc4YBFes34a*cYmTTw71CJ1NI8SZdS0Nz*Lx87xIdBIzm7H7hJ1F/tmp75001.png?width=240&amp;height=159" width="240" height="159" alt="Thumbnail" /><br /> </a> Hole 9 Whistlers Doink Birdie GNO 2007 tag:discgolfer.ning.com,2009-02-10:1809917:Video:1616363 2009-02-10T19:23:56.828Z Pure Disc Golf dot Com http://discgolfer.ning.com/profile/andrewrich <a href="http://discgolfer.ning.com/video/hole-9-whistlers-doink-birdie"><br /> <img src="http://api.ning.com/files/qOeN37IGFr8thBebanRh8M3OWywUrM0rzMpezQYhY*iOf-Dm9Z7b4MmhIG3NmVVWGtG4vg-ekZ0DTOnlL5meiyfuH5rdgCHR/tmp69950.png?width=240&amp;height=159" width="240" height="159" alt="Thumbnail" /><br /> </a> <a href="http://discgolfer.ning.com/video/hole-9-whistlers-doink-birdie"><br /> <img src="http://api.ning.com/files/qOeN37IGFr8thBebanRh8M3OWywUrM0rzMpezQYhY*iOf-Dm9Z7b4MmhIG3NmVVWGtG4vg-ekZ0DTOnlL5meiyfuH5rdgCHR/tmp69950.png?width=240&amp;height=159" width="240" height="159" alt="Thumbnail" /><br /> </a> Hole 9 Tee Whistlers GNO 2007 tag:discgolfer.ning.com,2009-02-10:1809917:Video:1616311 2009-02-10T19:12:44.927Z Pure Disc Golf dot Com http://discgolfer.ning.com/profile/andrewrich <a href="http://discgolfer.ning.com/video/hole-9-tee-whistlers-gno-2007"><br /> <img src="http://api.ning.com/files/hDmk65QBpmJCMQieABVqC075gRhLxYTY*iILGronXI*UkXdC0bwAUTBoj3kpDYbI7U2jwTBhxBFyG6WUNem6gNp*dr5HLwJW/tmp60044.png?width=240&amp;height=159" width="240" height="159" alt="Thumbnail" /><br /> </a> <a href="http://discgolfer.ning.com/video/hole-9-tee-whistlers-gno-2007"><br /> <img src="http://api.ning.com/files/hDmk65QBpmJCMQieABVqC075gRhLxYTY*iILGronXI*UkXdC0bwAUTBoj3kpDYbI7U2jwTBhxBFyG6WUNem6gNp*dr5HLwJW/tmp60044.png?width=240&amp;height=159" width="240" height="159" alt="Thumbnail" /><br /> </a> Hole 8 Whistlers Birdie Putt GNO 2007 tag:discgolfer.ning.com,2009-02-10:1809917:Video:1616225 2009-02-10T18:43:16.306Z Pure Disc Golf dot Com http://discgolfer.ning.com/profile/andrewrich <a href="http://discgolfer.ning.com/video/hole-8-whistlers-birdie-putt"><br /> <img src="http://api.ning.com/files/UWtqavfiSMpGo6sdUjQkJam2OKi1WDr1SHBqYYAyytbAqz63999py37LX71vrhMzqZbDuYd3hB3xfaIxv0A9XF6u77jqqrds/tmp24440.png?width=240&amp;height=159" width="240" height="159" alt="Thumbnail" /><br /> </a> <a href="http://discgolfer.ning.com/video/hole-8-whistlers-birdie-putt"><br /> <img src="http://api.ning.com/files/UWtqavfiSMpGo6sdUjQkJam2OKi1WDr1SHBqYYAyytbAqz63999py37LX71vrhMzqZbDuYd3hB3xfaIxv0A9XF6u77jqqrds/tmp24440.png?width=240&amp;height=159" width="240" height="159" alt="Thumbnail" /><br /> </a> Hole 8 Tee Whistlers GNO 2007 tag:discgolfer.ning.com,2009-02-10:1809917:Video:1616139 2009-02-10T18:25:18.380Z Pure Disc Golf dot Com http://discgolfer.ning.com/profile/andrewrich <a href="http://discgolfer.ning.com/video/hole-8-tee-whistlers-gno-2007"><br /> <img src="http://api.ning.com/files/ZpES5K1dlO6q0Y84sS7ml*Lbe*WIGEYPdIFeJ9rGcv2X*bogbkg4ZqGsS2AvBPBwzAScRO675gEpsEkVZTGCP2g*NqvI8H9u/tmp58300.png?width=240&amp;height=159" width="240" height="159" alt="Thumbnail" /><br /> </a> <a href="http://discgolfer.ning.com/video/hole-8-tee-whistlers-gno-2007"><br /> <img src="http://api.ning.com/files/ZpES5K1dlO6q0Y84sS7ml*Lbe*WIGEYPdIFeJ9rGcv2X*bogbkg4ZqGsS2AvBPBwzAScRO675gEpsEkVZTGCP2g*NqvI8H9u/tmp58300.png?width=240&amp;height=159" width="240" height="159" alt="Thumbnail" /><br /> </a>